วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

လုၵ်ႈႄမႈတႆး

ၽူႈယိင်းၵပ်ႈပၢၼ်မၳႇ
သၳႇသူိဝ်ႈၶူဝ်းပႅၵ်ႇပူိင်ႈ
ယူိင်ႈၼင်ႇၵုၼ်းၼွၵ်ႈမူိင်း
ႁၢင်ႈလူိင်းတႃၵူၼ်းၽီ
ဢမ်ႇၵုိင်ႇလီပဵၼ်ယူဝ်ႉ
ၵွပ်ႈၼႆ ႉႉႉႉႉ
လုၵ်ႈႄမႈတႆးဢွၼ်ႇႁဝ်း
သင်ၶၳႈလဝ်းလီၸုိင်
ၶုိင်ၼုင်ႈၶူဝ်းယိၼ်ႇႄငႈ
ၼင်ႇေပႃႈႄမႈႁဝ်းသွၼ်
ဢွၼ်ၶတ်းၸၳတုိၵ်းသူၼ်း
ၽီၵူၼ်းတူၺ်းထုၵ်ႇတႃ
မူိၼ်ၼင်ႇေၵႃႉၸၢႆးၸႅတ်ႈႁႃၼၼ်ႉႄလႈ
လုၵ်ႈႄမႈတႆး ၊၊

ႁၽလ မူိင်းမၢဝ်း

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ထုိင် ႉ ႉ ႉ ၼူၵ်ႉၼုမ်ႇ

ၼူၵ်ႉၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ
ယႃႇသွၼ်ႇမိၼ်သုင်
ၽၢတ်ႇၽုင်ၵႂႃႇၵႆ
ပႆပူၼ်ႉၽိတ်းတၢင်း
ၵႂႃႇႛမ်ႈၶၢင်းၸွမ်း ပူိၼ်ႈၼႃႈ
ၵွပ်ႈဝႃႈၶႆႈမွၵ်ႇ
လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၶႈၳသီး
သင်မီးဝၼ်းၼုိင်ႈ
ပုိင်ႈတူဝ်ဢမ်ႇလႆႈ
ၵူဝ်လႆႈၶုိၼ်းၼႅင်
ပိၵ်ႇဢမ်ႇၶႅင်ေသ
ေပၶၳႈဢွၵ်ႇမိၼ်
ပူၼ်ႉၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်ႈၵႂႃႇၼႃႈ ၊၊

ပၢႆၵမ် သႅင်ၵုိမ်းၶူိဝ်း

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ၼီႇတိတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈလၢႆး မူိၼ်ဝူဝ်းၵႂႆၢးၵိၼ်ယူိဝ်ႈ
ၵူၼ်းႁူိၼ်းပႃႇလႃႇ ႜင်ႉၵႂႃႇငရႆၢး
ၵူၼ်းတိတ်ႉထိမိၵ်ႇသႃႇ ၵႂႃႇဢႄပႇသီႇထၢၼ်ႈ
ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၵမ်လီ မူိင်းၽီၵုိၼ်းယူႇမူၼ်ႈ
ၵူၼ်းမူိင်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် တၵ်းႁၼ်တီႈၶုိၼ်ႈယၳႇ
််ရႁၢၼ်းဢမ်ႇေမႃထမ်း မူိၼ်ၶမ်းဢမ်ႇၶဵၼ်ႇလႆႈ
ရႁၢၼ်းဢမ်ႇၵမ်ၽႅၼ်ႈ မူိၼ်မဵၼ်ႈဢမ်ႇမီးၶူၼ်
ရႁၢၼ်းဢမ်ႇေမႃလိၵ်ႈ မူိၼ်ပိၵ်ႇၼုၵ်းဢၢႆၽႆး
ရႁၢၼ်းၸဝ်ႈၵမ်ထမ်း မူိၼ်ၶမ်းၼမ်ႉတဵမ်ပၢၵ်ႇ
ရႁၢၼ်းတူၼ်သိၼ်သဝ်ႈ မူိၼ်ပုင်းတဝ်ႈၼၢႆးသွင်
ရႁၢၼ်းပတိပၢတ်ႈ တႃႇၼႃႉမျၢတ်ႈၽွၼ်းလီ
ရႁၢၼ်းၽၢတ်ႇဝိၼႆး ယိင်းၸႆၢးသုမ်းတႃႇၼႃႉ
ရႁၢၼ်းၽႃႇဝၼႃႇ တၢႆၵႂႃႇထုိင်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ
မူၼ်ၸဝ်ႈၶၢၼ်ႉတူၺ်းြတႃး တၢႆမႃးပဵၼ်ပိၵ်ႉတႃႇ
ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢမ်ႇမီးသိၼ် လၵ်ႉၵိၼ်ပႃးမႆၼုင်ႈ
ၼႆၢးၶၢဝ်ၶၢၼ်ႉေဝႇယႃႇ ပဵၼ်ပိၵ်ႉတႃႇၸၢတ်ႈၼႃႈ
ၶုၼ်မူိင်းတၢႆမူိၵ်ႈမၢပ်ႇ ၵူၼ်းမူိင်းယၢပ်ႇၸွမ်းၼမ်
ၶုၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇယၢၼ်ြတႃး ဝၢၼ်ႈမူိင်းၵႃးဢမ်ႇၼိမ်
ၶုၼ်မူိင်းဢၢႆႈမူိၵ်ႈမၳႈ တၢႆလွင်ႈတၳႈငရၢႆး
ၶုၼ်မူိင်းဢုပ်ႉမီးထမ်း ဝၢၼ်ႈမူိင်းၶမ်းသူိဝ်းမူၼ်ႈ
ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းႁၵ်ႉၶႃႈ လႆႈမူၼ်ႈသႃႇသၳႛိင်း
ၶုၼ်ၵႅၵ်းဢၢႆႈဢုပ်ႉပူိင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉလူိင်ႇၸူၼ်ၼမ်
ၶုၼ်ပူိင်ႇဢုပ်ႉယွၵ်းၽၢင်း ၸၢႆးၼၢင်းလႆႈဢုိပ်းယၢၵ်ႈ
ရႃႇၸႃႇၸဝ်ႈမီးသိၼ် ဢူမူိင်းမိၼ်ယၳႇၶုိၼ်ႈ
ပဵၼ်ပူဝ်ႇဢမ်ႇႁတ်းႁၢၼ် မူိၼ်မၢၼ်ငူးလူိမ်ေၸႃႈ
ပဵၼ်ပူဝ်ႇၵူဝ်ပူိၼ်ႈၼႃႇ ၶီႈလႃႇေၵႃႉလဵင်ႉပုမ်
ပဵၼ်ပူဝ်ႇေၵႃႉႁၢၼ်ႁတ်း ပူိၼ်ႈဢမ်ႇၶတ်းႄပႉလႆႈ
ပဵၼ်ပူဝ်ႇေၵႃႉႁၢႆႉႁၢၼ် ေၵႃႉၸၢႆးငၢၼ်ၶီႇပူိၼ်ႈ
ေၵႃႉမီးၸၳႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ တႆၢမျႃတ်ႈၸၢမ်ႇမူိင်းၽီ
တၢင်းတၢႆၵူိတ်ႇၵုိၵ်းမႃး ႁဝ်းႁႃးဢမ်ႇလူဝ်ႇၽၢၼ်ႈ
ၵူၼ်းၸႆၢးဢႆၢႈၶီႈယၢၼ်ႈ မူိၼ်ၶီႇၵႂၢႆးပၢၼ်ႈၼမ်ႉ
ၵူၼ်းၸႆၢးဢႆၢႈၶီႈလဝ်ႈ ၸဵဝ်းထဝ်ႈႛဝ်ၶၢဝ်ႜၵ်ႇ
ၵူၼ်းၸႆၢးဢႆၢႈၵိၼ်ၽိင်း ႁႃလဵင်ႉယိင်းဢမ်ႇၵုမ်ႇ
ၵူၼ်းၸၢႆးၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၽၢၼ်တၢၼ်ႇမႃႁဝ်ႈ
ၵူၼ်းၸႆၢးၶတ်းၸၳသၢင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵႂၢင်ႈၼမ်ၵုိၼ်း
ၼၢင်းယိင်းေမႈမွၵ်ႇယႃႈ မူိၼ်မႃေမႈလူိၼ်သိပ်း
ၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇၵူဝ်ဢႆၢ မူိၼ်တူဝ်တႆၢပႃႇယူိဝ်ႈ
ၼၢင်းယိင်းၵူတ်ႉေတႃႇၽူဝ် တူဝ်တၢႆတူၵ်း "ယူးပၢၵ်ႈ"
ၼၢင်းယိင်းၽူႈမီးသိၼ် မူိၼ်သႅင်မိၼ်ၵႃႈယၳႇ
ၽႆၢႇသၢႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း လူဝ်ႇသိမ်းထိင်းၵူႈလွင်ႈ
ၽႆၢႇၶႂႃပဵၼ်ၸၢႆးမျၢတ်ႈ လူဝ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၵႅတ်ႇႄၶ
ၽွမ်ႉၵၼ်ၵူႈယိင်းၸၢႆး ၸၢင်ႉပၢႆးတႆၢယွၼ်ႉၶဵတ်ႇ
ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸူိဝ်း မူးသူိဝ်းသုမ်းၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ
ၽွမ်ႉၵၼ်ၵူႈတီႈတီႈ သၢင်ႇသီႈလႆႈပၢႆႈယုင်း
ေၵႃႉၵဵတ်ႇႄၶၸူိဝ်ႉၶူိဝ်း မူိဝ်းလုိၼ်းမႃးလႆႈမျၢတ်ႈ
တူၺ်းၶုၼ်ၸၢႆးမႃၶ ပဵၼ်ေတႇဝၶုၼ်ဢိၼ်း
တူၺ်းဝႃႇတြၽႃးလွင်း မူိဝ်ႈယၢမ်းၽွင်းၵူႈပွၵ်ႈ
ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ပဵၼ်ယၳႇ ၸဝ်ႈေၵႃႈသၳႇႄၼမႃး
ုတၢင်းၵတ်ႉပဵၼ်သၸ်ၸႃႇ ေတႇသၼႃၵႂၢမ်းလီ

ၼီႇတိတႆးပၢၼ်မၳႇ တႅမ်ႈသူင်ႇသၳႇပၼ်ယိပ်း
သီႇသိပ်းပၢႆၵဝ်ႈေၶႃႈ လုၵ်ႈေပႃႈႄတႉႄမႈႄတႉ
ၵႂၢမ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈဢမ်ႇေယႃႈ
ေတႃႈလီႈတွင်းမၢႆၵဵပ်းသိမ်းမဵတ်ႇေတႃႇၸူဝ်ႈ
ယႃႇယွတ်ႇယႃႇႛဝ်ႈတႃႉၼႃႈႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉႉ

ပႆၢၵမ် ၸဝ်ႈြသႃႇဢိၼ်းတႃး


วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

ေပႃးတႆးလႆႈလီတိုၼ်းပႃးၵဝ်ယူႇ

တႃႇတႆးလႆႈလီ တုိၼ်းၶတ်းၸၳ
ၶမ်ႈဝၼ်းၼၳ တုိၼ်းတၼ်းဝႆႉယူႇ
တႃႇမူႇၸုမ်းႁဝ်း တႃႇၸူိဝ်ႉၶူိဝ်း
ၸူဝ်ႈပႆႇမူိဝ်း တုိၼ်းၶတ်းၸၳယူႇ
ၸူဝ်ႈပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ႁဵတ်းမႃးပၼ်
မူိၼ်ၼွၼ်းၾၼ် မူိင်းၸုိင်ႈတႆး
ယၢမ်းၼႆႉ မူိၼ်ၾႆးလၢမ်းႛပ်ႇမႆႈ
သဵင်ႁွင်ႉႁႆႈ ၸူိဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်
ထုိင်ပၢၼ်လၳ ၸွင်ႇတဵတ်ႇႁၢႆလႃႇ
လူိတ်ႈလႅင်ၶုိၵ်ႉ

ၵိူတ်ႇပဵၼ်တႆးယဝ်ႉလူး

ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ေပႃႈႄမႈႁဝ်းႁႃး
လႆႈၵိူတ်ႇမႃး ပဵၼ်တႆးယဝ်ႉလူး
မူးသူိဝ်းဢမ်ႇၸၳႈ လႃးႛႇဢမ်ႇပဵၼ်
ၶဵၼ်တႆးပဵၼ်ၽၳ တုိၼ်းႛႉယူႇ
တႃႇၸွႆႈမူႇၸုမ်း ၸူိဝ်ႉၶူိဝ်းႁဝ်း
ေတႛမ်ႈပဝ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉယူႇ
ပၢၼ်သူႁဝ်းႁႃး ေတပဵၼ်သင်
ပၢၼ်ဝႆၢးလင် ၸိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း
ေတသဝ်ႈဝဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်သင်ၵႂႃႇ
တႃႇပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးၼိူဝ်ႛဝ်ၽၳ

လူိၼ်လႅင်းၶၢဝ်

ၽဝၵူၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ

မူိဝ်ႈၽွင်းလဵၵ်ႉ ပႆႇႛႉလွင်ႈသင်
ပႆႇေမႃၵႂင် တႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ
သွင်ႉပၢႆႈႄလႇ မႃးႁႃသွၵ်ႈၵိၼ်
မူိဝ်ႈၽွင်းၼၼ် တုိၼ်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ
ေပႃးယၳႇမႃး တႃႇတူဝ်ၸၳႁႃး
ေတမီးၽၳမႃး ႁႃၸႆွႈလႃႇ
တႃႇလဵင်ႉသၢႆၸၳေတႃႇေပႃးသုတ်း
တင်းပုတ်းတင်းတႅင်ႈ တုိၼ်းပဵၼ်ၵဝ်
ပုၼ်ႈတႃႇသႆၢၸၳ ၽဝၵူၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ၼႆေဢႃႈ
ေမႃသွၼ် လႅင်းလူိၼ်ၶမ်း